Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

ayati
9334 8ecf 500
<3
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
ayati
0318 4842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainnocencja innocencja
ayati
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes vialeweloff leweloff

March 20 2017

ayati
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
Reposted fromolewka olewka viacatherineee catherineee
ayati
6394 538c 500
Kuroń wie co dobre
Reposted fromUbik Ubik viabarock barock
2197 49ed 500
ayati
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viabarock barock
ayati
ayati
1983 80b0
Reposted fromsoSad soSad
ayati
ayati
2869 f24a 500
piękna Praga.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoSad soSad
ayati
6637 c99f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
ayati
2599 e176
Reposted fromdusielecc dusielecc viawarkocz warkocz
ayati
1089 11d4 500
Reposted fromslodziak slodziak viawarkocz warkocz
ayati
8557 6f77
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
ayati
Reposted fromRynn Rynn viasoSad soSad
ayati
0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viawarkocz warkocz
ayati
Reposted frombiru biru viawarkocz warkocz
ayati
1359 86a6 500
Reposted fromkjuik kjuik viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl