Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

ayati
ayati
ayati
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaowieczka owieczka
ayati
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPicki91 Picki91

July 03 2017

ayati
Pisze do ciebie - nie masz czasu
Pisze do ciebie - jesteś z kimś.
Pisze do ciebie - nie chcesz pisać.
Wiesz to boli, lecz pamiętaj, przyjaciela masz na zawsze, a znajomych na chwilę.
Reposted frommakswilczur makswilczur
ayati

June 28 2017

ayati
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viafranklymydear franklymydear
ayati
4013 2755
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaxmonroex xmonroex
ayati
5248 25a9

June 25 2017

ayati
6701 4a01
ayati
1340 f06a
monster
Reposted frompankamien pankamien viabalagan balagan
ayati
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viakrainakredek krainakredek
ayati
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamanticore manticore
ayati
Reposted fromFlau Flau viamanticore manticore
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi vianienormalnie nienormalnie
ayati
Reposted fromrooo rooo viagreywolf greywolf
ayati
6911 1d36
Reposted frompierdolony pierdolony viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl